(77A1E | OLED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV

65X8077G | LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV)

75X8000G | LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV)

65X8000G | LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV)

55X8000G | LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV)

49X8000G | LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV)

43X8000G | LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV)

85X8500G | LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV)

75X8500G | LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV)

65X8500G| LED | 4K ULTRA HD | HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) | SMART TV (ANDROID TV)

55X8500G| LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV)

85X9500G| LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV)

75X9500G| LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV)

65X9500G | LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV)

55X9500G | LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV™)